สมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย

ก้าวเดินไป

เคียงข้างสังคมไทย

คือมือที่ประคับประคองหนุนเสริมเครือข่ายการศึกษาภาคประชาสังคม ร่วมดูแลให้คำแนะนำปรึกษาแก่ผู้ที่มีความสนใจต่อพลวัฒน์และองค์ความรู้การศึกษาทางเลือกในประเทศไทย ทั้งผู้ที่ต้องการจัดการศึกษา บุคคลทั่วไป หน่วยงานรัฐ/เอกชน ชุมชน ท้องถิ่น และประชาสังคมต่าง ๆ

เว็บไซต์นี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงเนื้อหา

เครือข่ายการศึกษาทางเลือก 6 รูปแบบ

โรงเรียนในระบบที่มีแนวคิด/แนวทาง/ปรัชญาทางการศึกษา แตกต่างจากค่านิยมกระแสหลัก

ครอบครัวกับสิทธิในการจัดการศึกษา การปรับใช้หลักสูตรแกนกลางเพื่อพัฒนาตามบริบทของผู้เรียน ความสนใจ ความพร้อม

บุคคล องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันพระพุทธศาสนา ฯลฯ กับสิทธิในการจัดการศึกษาตามบริบท

สถาบันอุดมศึกษาอันมีทิศทาง/อัตลักษณ์/แนวคิด/แนวทาง/ปรัชญา ที่แตกต่างจากสถาบันอุดมศึกษาในระบบ

ประวัติศาสตร์ องค์ความรู้ ปัญญามนุษย์ สืบสาน พัฒนาการ เชื่อมต่อสื่อสารสู่สากล

พลวัฒน์ทางปัญญา สื่อสารเสรีรับมือทันท่วงทีต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพหุคูณ เปิดรับและออกแบบทุกความเป็นไปได้ใหม่ ๆ