การจัดการศึกษาทางเลือก

 ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมร่วมกับนายชัชวาล ทองดีเลิศ เลขาธิการสภาการศึกษาทางเลือกไทย วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 60 ณ ห้องประชุมวิเวก กระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางเลือก โดยสมาคมฯ ได้สะท้อนปัญหาการจัดการศึกษาทางเลือก ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ซึ่งกำหนดให้บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นมีสิทธิ์จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน แต่ปัจจุบันศูนย์การเรียน กลุ่ม ได้แก่ ศูนย์การเรียนที่จัดโดยบุคคล ศูนย์การเรียนที่จัด โดยองค์กรวิชาชีพ และศูนย์การเรียนที่จัดโดยองค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน ยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐ ทั้งนี้อาจะเป็นเพราะกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องซึ่งมีอยู่ ฉบับ อาจกำหนดไม่เหมือนกันทำให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ จึงขอให้เร่งแก้ไขกฎกระทรวงเพื่อให้ศูนย์การเรียนดังกล่าวได้รับเงินอุดหนุนให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน