การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสถาบันทางสังคม

โลกสหัสวรรษใหม่ มีความหลากหลายในการอยู่ร่วมกันของผู้คนเชื่อมโยงหากันเป็นพลวัต เป็นข้อดีของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 (และฉบับที่แก้ไข) มาตรา 12 ที่เปิดทางเลือกให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยผสมผสานการศึกษาทุกรูปแบบ เพื่อสร้างเอกลักษณ์สถานศึกษาตามบริบทท้องถิ่นและส่งเสริมอัตลักษณ์ผู้เรียนตามศักยภาพที่แตกต่างกัน

เกิดการแบ่งปันแลกเปลี่ยนทรัพยากรการเรียนรู้เพื่อร่วมกันสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ มีโอกาสใช้แหล่งเรียนรู้ทางสังคมมากมายจากหลายหน่วยงานให้เกิดประโยชน์ต่อการหนุนเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่เหมาะสม ทำให้ผู้จัดการศึกษาสามารถออกแบบชุดประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ได้ยืดหยุ่นสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนที่มีความแตกต่างกัน

เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพการศึกษาเทียบเคียง/เทียบเท่า มาตรฐานหลักสูตรแกนกลางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ด้วยการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางฯ ตามระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ