การศึกษา(หลากหลาย)ทางเลือก?

จุดเด่น / โอกาสใหม่

  • มีอิสระในการจัดการเรียนการสอน การบริหารเวลา การจัดการทั่วไป เครื่องแบบ  การวัดประเมินผล ฯลฯ
  • สามารถออกแบบหลักสูตร จัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอน ตามบริบท สถานศึกษาได้ตามจุดเน้นของแต่ละสถานศึกษา สอดคล้องกับความพร้อมที่แตกต่างกันของผู้เรียน เน้นคำนึงถึงผู้เรียนเป็นสำคัญ
  • ไม่มีข้อจำกัดเรื่องสถานที่ตามรูปแบบของการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน
  • ลดการศึกษาแบบแข่งขัน เป็นการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสให้กับคนทุกคน