สภาการศึกษาทางเลือก ร้องรัฐจัดเงินอุดหนุนรายหัวเด็กเพิ่ม 3 กลุ่ม

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ นายชัชวาล ทองดีเลิศ เลขาธิการสภาการศึกษาทางเลือกไทย เปิดเผยภายหลังการหารือกับนายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เกี่ยวกับการศึกษาทางเลือก ว่า ทางสมาคมได้สะท้อนปัญหาการจัดการศึกษาทางเลือก ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ซึ่งกำหนดให้บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นมีสิทธิจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน แต่ปัจจุบันศูนย์การเรียน 3 กลุ่ม ได้แก่ ศูนย์การเรียนที่จัดโดยบุคคล ศูนย์การเรียนที่จัดโดยองค์กรวิชาชีพ และศูนย์การเรียนที่จัดโดยองค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน ยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐ ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องซึ่งมีอยู่ 6 ฉบับอาจกำหนดไม่เหมือนกัน ทำให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ จึงขอให้เร่งแก้ไขกฎกระทรวงเพื่อให้ศูนย์การเรียนดังกล่าวได้รับเงินอุดหนุนให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน

นายชัยพฤกษ์กล่าวว่า ที่ประชุมเห็นว่าควรจะมีกลไกการดูแลการศึกษาทางเลือกทั้งในระดับชาติและระดับจังหวัด เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาทางเลือก รวมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาในระยะสั้น ซึ่งตนจะเร่งแต่งตั้งคณะกรรมการให้เสร็จสิ้นภายในสัปดาห์หน้า ส่วนเรื่องการแก้ไขกฎกระทรวงนั้นขณะนี้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข จากนั้นจะเสนอมายังสำนักงานปลัด ศธ. ซึ่งตนจะนำเข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการระดับชาติ จากนั้นจะนำเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป นอกจากนี้ยังหารือถึงเรื่องเงินอุดหนุนที่ศูนย์การเรียนทั้ง 3 กลุ่มยังไม่ได้รับ พบว่าปัญหาส่วนหนึ่งเพราะยังไม่มีอัตราค่าใช้จ่ายที่ชัดเจน ดังนั้นจะมีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาศึกษาค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม เพื่อนำเสนอขอความเห็นชอบจาก ครม.

ที่มา : มติชนออนไลน์