การศึกษาและทางเลือกแห่งปวงชนชาวไทย

ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี ก่อนอุดมศึกษานั้น นอกเหนือจากสิทธิ์ในการเลือกสถานศึกษา แล้ว ประชาสังคมหรือ ปวงชนชาวไทย ยังมีสิทธิในการจัดการศึกษา เป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน อีกหนึ่งอย่าง WSบการศึกษาแห่งชาติ 2542 ให้เอกภาพด้านนโยบาย ที่หลากหลายในการปฏิบัติ กระจายอำนาจแก่ทุกสถาบันสังคมในการ จัดการศึกษา ทุกสถานศึกษาของทุกสถาบันสังคม มีสิทธิในทางนโยบายเพื่อการปฏิบัติ ที่จะใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อจัดทำ หลักสูตรของสถานศึกษาให้สอดคล้องและเป็นนวัตกรรมต่อเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ของท้องถิ่น/พื้นที่ ซึ่งเป้าหมายและจุดเน้นให้ ว่าไปตามสภาพจริงตั้งแต่ระดับผู้เรียน ครอบครัว ชุมชน สังคม เพื่อ พัฒนาหรือแก้ไขประเด็นของท้องถิ่น/พื้นที่โดยตรง อันให้ภาพรวม เป็นการพัฒนาประเทศ สู่ความยั่งยืนอย่างเสมอภาค อย่างมากที่สุด

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]