กระดานถาม – ตอบหมวดหมู่: คำถามที่พบบ่อยบ้านเรียนต้องดำเนินการประเมินผลรายปี อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง จะต้องเตรียมเอกสารการประเมินผลอะไรบ้างส่งสำนักงาน
Pradit LeelanimitPradit Leelanimit ทีมงาน asked 7 ปี ago
1 Answers
Pradit LeelanimitPradit Leelanimit ทีมงาน answered 7 ปี ago
  1. ร่องรอยการเรียนรู้/บันทึกการเรียนรู้/ผลงานที่เด่นชัดของเด็ก
  2. SAR (Self Assessment Report) สำหรับ การรายงานคุณภาพชั้นเรียนรายปี (ซึ่งสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการประกันคุณภาพภายใน และ การประกันคุณภาพภายนอก ในฉบับเดียวกัน)