กระดานถาม – ตอบหมวดหมู่: คำถามที่พบบ่อยเอกสารประเมินคุณภาพรายปี , เอกสารการประกันคุณภาพภายใน-ภายนอก หมายถึงอะไร ใครมีหน้าที่ทำอะไรกันแน่
Pradit LeelanimitPradit Leelanimit ทีมงาน asked 7 ปี ago
2 Answers
Pradit LeelanimitPradit Leelanimit ทีมงาน answered 7 ปี ago

เอกสารประกันคุณภาพภายใน เป็นเอกสารที่ ต้นสังกัด (หมายถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ครอบครัวบ้านเรียน/ศูนย์การเรียนจดทะเบียน) ใช้เป็นเอกสารในการนำตัวบ่งชี้และเกณฑ์ มาประเมินบ้านเรียน/ศูนย์การเรียน

Pradit LeelanimitPradit Leelanimit ทีมงาน answered 7 ปี ago

เหมือนกันกับ ที่เขต ไปประเมิน โรงเรียน แต่ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ทำผิด อยู่ ๒ เรื่อง คือ
๑. ใช้เอกสารที่ใช้ ประเมิน โรงเรียน มาใช้ กับ บ้านเรียน
๒. ทางเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตฯ ไม่ทำเอกสารเอง เอาเอกสารมาบังคับทำเกินหน้าที่ เป็นการผลักภาระงานให้ครอบครัวทำ เอกสารประกันคุณภาพภายใน เป็นคนละชุด กับ รายงานการประเมินรายปี เพราะรายงานการประเมินรายปี เป็นหน้าที่ของผู้จัดการศึกษา ต้องทำค่ะ สำหรับครอบครัวบ้านเรียน/ศูนยืการเรียน จะทำอย่างไร ก็ได้ (ถ้านึกหัวข้อไม่ออกเบื้องต้น สามารถนำแบบประเมินที่เครือข่ายออกแบบไว้ไปปรับใช้)
ดังนั้น เอกสารที่เราทำการประเมินรายปี จะเป็นเอกสารที่ใช้สำหรับ ให้ผู้มาตรวจประเมินคุณภาพเพื่อประกันคุณภาพภายในสังกัด เป็นหลักฐานให้เจ้าหน้าที่ทำ Checklist หรือบันทึกการทำงานของผู็จัดการศึกษาในเอกสารประกันคุณภาพภายในได้ว่า ครอบครัว/ศูนย์การเรียน ดำเนินการจัดการศึกษาได้คุณภาพอย่างไร (เจ้าหน้าที่คนละกลุ่มกับ ศึกษานิเทศก์ที่ประเมินผู้เรียนร่วมกับครอบครัว หรือ ศูนย์การเรียนโดยบุคคล) การประกันคุณภาพภายใน เป็นการประเมินสถานศึกษาของต้นสังกัด ว่า สามารถจัดการศึกษาตามแผน หรือไม่ เด็กมีคุณภาพอย่างไร ครอบครัว มีแผนพัฒนางานหรือไม่ ซึ่ง ข้อมูลเหล่านี้ เป็นหัวข้อที่เครือข่ายทำไว้ ในตัวอย่างแบบประเมินรายปี ครบถ้วนแล้ว
ส่วน การประกันคุณภาพภายนอก จาก สมศ. เป็นหลักการสากล ที่จะต้อง Cross Check จากผู้ประเมิน คนละกลุ่ม อีกที เรียกว่า การประเมิน 3 ขา
1. การประเมินคุณภาพชั้นเรียนทำทุกปี
2. การประกันคุณภาพภายใน ทำทุก ๒ ปี
3. การประกันคุณภาพภายนอก ทำ ทุก ๕ ปี เอกสาร การประเมินรายปี ทำโดย ครอบครัว/ศูนย์การเรียน เอกสารการประกันคุณภาพภายใน เป็นภาระงานของกลุ่มงานประกันคุณภาพภายใน ของต้นสังกัด เราจึงเสนอว่า เรามี SAR รายปี รูปแบบแบบเบ็ดเสร็จ ยื่นให้ ทุกหน่วยงานที่จะมาประเมิน เพื่อ – ประกันคุณภาพในชั้นเรียน – ประกันคุณภาพภายในสังกัด และ – ประกันคุณภาพภายนอก จาก สมศ. หน่วยงานใดจะมาประเมิน ไม่ต้องนำเอกสารใดๆ มาเพิ่มภาระให้ผู้จัดการศึกษาทำ/กรอกใหม่อีก เพราะจะเกิดเป็นภาระงานที่ซ้ำซ้อน เสียเวลา เอกสาร ที่ แต่ละ หน่วยงาน จะนำมา ประเมินบ้านเรียน/ศูนย์การเรียน เพื่อประกันคุณภาพให้เรา นั้น ควรจะต้องเป็นเอกสารที่สอดคล้องกับ การจัดการศึกษา ไม่สามารถเอามาตรฐานการประเมินสถานศึกษารูปแบบอื่นๆ มาประเมินบ้านเรียน/ศูนย์การเรียน